e-mail: sekretariat@jelesnia.pl | tel.: 33 863-07-00
Menu
Aktualności
14.02.2017

Jak palić czysto węglem i drewnem

Ani milio­nowe dota­cje od św. Miko­łaja, ani grom z jasnego nieba nie spra­wią, że domowe kominy w każ­dej gmi­nie prze­staną nagle kop­cić. Ale może się do tego przy­czy­nić każdy z nas — paląc we wła­snej kotłowni we wła­ściwy spo­sób i prze­ka­zu­jąc tę wie­dzę dalej.

Wyrzu­camy do kosza utrwa­lany w mediach czarno-biały podział na kop­cącą bie­dotę i boga­tych miło­śni­ków czy­stego powie­trza. Kto ma w piw­nicy węgiel — może go spa­lić bez dymu, jeśli tylko dowie się, jak to zro­bić. Zyskamy na tym wszy­scy: ogrze­wa­jący węglem spala mniej opału i oszczę­dza pie­nią­dze, a wszy­scy dookoła oddy­chają powie­trzem bez dymu i smrodu.

Zamiast kon­fliktu — współ­praca dla dobra wspól­nego. Tak pro­sto możesz zmie­nić kawa­łek swo­jego oto­cze­nia na lep­sze — bez niczy­jej szkody, ale z zyskiem dla wszystkich.

Więcej informacji na stronie CzysteOgrzewanie.pl

 

Materiały na licencji CC BY-SA. Rozpowszechnianie wysoce wskazane!

 

powrót do listy »
Baza noclegowa

© Gmina Jeleśnia 2013
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: strony internetowe