Deklaracja dostępności strony jelesnia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleśnia

Urząd Gminy w Jeleśnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: serwisu internetowego www.jelesnia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej bip.jelesnia.pl.

Data publikacji strony internetowej : 2005-03-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-04-27

Data sporządzenia Deklaracji: 2020-07-21

Strona internetowa www jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia,
tel. 33 86 30 701, fax 33 86 30 797, e-mail:  sekretariat@jelesnia.pl,

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Arkadiusz Olberek, adres poczty elektronicznej informatyk@jelesnia.pl, Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 86 30 732, pisemnie na adres Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynatorem ds. dostępności jest Agnieszka Piech. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • al. Solidarności 77
  • 00-090 Warszawa
  • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
  • Telefon: (22) 55 17 700

Strona internetowa: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Budynek: Urząd Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia.

Do budynku prowadzą  dwa  wejścia. Wejście główne od ul. Plebańskiej 1, prowadzą schody.
Wejście boczne, z lewej strony budynku (GOK) wyposażone jest w podjazd dla wózków, zabezpieczone barierkami. W budynku nie ma windy. Urząd Gminy w Jeleśni posiada schodołaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych jest dzwonek, którym klient może wezwać pracownika urzędu w celu udzielenia pomocy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze. Urząd nie posiada automatycznie otwieranych drzwi.

Urząd Gminy dysponuje dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do budynku  Urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

Urząd Gminy w Jeleśni będzie dążył do zapewnienia tłumacza języka migowego oraz dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość obsługi / konsultacji klientów z pracownikami urzędu za pomocą SMS, MMS.

Facebook