Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni

Gmina Jeleśnia otrzymała dofinansowanie z Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Jeleśni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Przedmiotem projektu będzie zminimalizowanie zagrożeń związanych przede wszystkim z przeciążeniami układu ruchu, kostno- stawowego oraz mięśniowego, z uwagi na długotrwałą pracę siedzącą przy komputerze oraz konieczność dźwigania, czy też wykonywania prac fizycznych ręcznie. Poprzez wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzenia wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz doposażenia stanowisk pracy, zminimalizuje się wystąpienie m.in. następujących chorób lub dolegliwości:

- bóle pleców,

- bóle nóg,

- bóle głowy,

- bóle oczu,

- bóle rąk i nadgarstków.

- problemy zdrowotne układu nerwowego, krążenia, pokarmowego wywołane stresem i/lub obciążeniem pracą.

Z punktu widzenia społecznego, ograniczenie czynników, które mogą powodować problemy zdrowotne, przełoży się na możliwość kontynuacji aktywności zawodowej, a także ograniczy ryzyko przerwy w zatrudnieniu lub utraty zatrudnienia i wystąpienia ubóstwa.

Wartość projektu wynosi 246 825,00 zł, w tym dofinansowanie 209 801,25 zł.

Wśród korzyści i celów związanych z realizacją  projektu należy wymienić ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, jakie są przypisane stanowiskom pracy administracyjno - biurowym oraz stanowiskom fizycznym - konserwatorom i sprzątaczkom. Zarówno szkolenie z zakresu ergonomii pracy na danym stanowisku, ze szczególnym nastawieniem na czynnik związany z długotrwałym wysiłkiem statycznym podczas utrzymywania wymuszonej pozycji ciała przy pracy siedzącej oraz czynnik związany z dźwiganiem i przenoszeniem, jak i modernizacja stanowisk pracy, które mają charakter ponadstandardowy, przyczynią się do eliminacji wystąpienia przewlekłych chorób i innych problemów zdrowotnych oraz przyczynią się do wzrostu efektywności pracowników.

Facebook