Informacje odpady

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ...

czytaj więcej

Informacja

Od dnia 1 stycznia 2024 r. wysokość  rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe...

czytaj więcej

Informacja

Urząd Gminy przypomina, aby po narodzinach dziecka pamiętać o zmianie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca...

czytaj więcej
Facebook