„Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów”

 „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia”

             Gmina Jeleśnia otrzymała dofinansowanie z Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu gminy Jeleśnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT..            

Projektu  skierowany będzie do 40 osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych i ich rodzin, mieszkańców gminy Jeleśnia. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2019r do 31.08.2021r oraz po zakończeniu realizacji projektu, poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym sług wsparcia rodziny poprzez powołanie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz usług w ośrodkach wsparcia poprzez powołanie Klubu Seniora

Wartość projektu wynosi 673 437,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 572 421,87 zł.

Wśród korzyści i celów związanych z realizacją projektu wymienić należy:

- Celem głównym projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 40 osób w tym 23 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich  otoczenia.

-  organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym sług wsparcia rodziny poprzez powołanie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz usług w ośrodkach wsparcia poprzez powołanie Klubu Seniora

Facebook