Kontakt

Spis telefonów i połączeń w Urzędzie Gminy w Jeleśni

ADRES : 
Urząd Gminy w Jeleśni 
ul. Plebańska 1 
34-340 Jeleśnia
e-mail: sekretariat@jelesnia.pl     strona internetowa: www.jelesnia.pl
NIP: 553-24-87-465
Adres skrytki ePUAP:  /2417042/SkrytkaESP 

Numer konta dochodów Urzędu Gminy:

34 8118 0002 0000 0101 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Jeleśni 

Numer konta podstawowego Gminy:

05 8118 0002 0000 0101 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Jeleśni 

SEKRETARIAT - WÓJT: 33 86-30-701
fax: 33 86-36-797

 

KSIĘGOWOŚĆ:
SKARBNIK Urzędu (główny księgowy) 33 86-30-704
Podatki ( od nieruchomości) 33 86-30-724
Podatki (od środków transportu) 33 86-30-725
Kasa 33 86-30-723
Księgowość budżetowa 33 86-30-705

Płace (ZUS, księg.budżet. świetlice, przedszk.)

33 86-30-721
Księgowość budżetowa - oświata Gł. Księgowa 33 86-30-710

 

REF. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, ŚRODOWISKA I SPRAW KOMUNALNYCH:
KIEROWNIK REFERATU 33 86-30-707
Leśnictwo, rolnictwo, nieruchomości 33 86-30-708
Odpady komunalne 33 86-30-715

 

REF. INWESTYCJI i FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
KIEROWNIK ds. INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 33 86-30-706
Drogi, oświetlenie 33 86-30-716
Straże Pożarne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 33 86-30-716

 

REF. OŚWIATY, EWIDENCJI LUDNOŚCI, USC, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 33 86-30-713

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

Poza godzinami pracy urzędu
(w nagłych sytuacjach)

33 86-30-712

790 327 339

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
33 86-30-712
KIEROWNIK OŚWIATY - kadry 33 86-30-709
Główna Księgowa - oświata 33 86-30-710
Płace, ZUS (księg.budż, świetlice, przedszk.) 33 86-30-721

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
KIEROWNIK GOPS  33 86-30-731
Pracownicy socjalni (pomoc finansowa i pomoc socjalna) - pok. nr 2  33 86-19-575

 

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JELEŚNI  506 733 079
TURYSTYKA - INFORMACJA TURYSTYCZNA 33 86-30-777
BIURO RADY GMINY 33 86-30-714
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 33 86-30-720
GMINNY OŚRODEK KULTURY 33 86-36-668
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 33 86-34-155

Facebook