„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia”

„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia”

     Gmina Jeleśnia otrzymała dofinansowanie z Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla gminy Jeleśnia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

     Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeleśnia. Instalacje zamontowane będą w 4 placówkach oświatowych - Zespole Szkół nr 3 w Krzyżowej, Zespole Szkół nr 8 w Pewli Wielkie, Zespole Szkół nr 7 w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Sopotni Małej i obejmować będą wybudowanie modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną. Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu wynosi 819 918,02 zł, w tym dofinansowanie 491 950,81 zł.

Wśród korzyści i celów związanych z realizacją projektu wymienić należy:

 - Poprawa jakości życia na terenie Gminy Jeleśnia poprzez prowadzenie racjonalnego   gospodarowania zasobami i energią.

-  Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Jeleśnia.

-  Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

Facebook