Gmina Jeleśnia realizuje projekt grantowy Cyfrowa Gmina

Gmina Jeleśnia realizuje projekt grantowy Cyfrowa Gmina

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”

 Cele projektu Celem projektu jest rozwój cyfrowy Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy Jeleśnia wraz z dostosowaniem  o wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie  rajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym związane z pandemią COVID-19

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • rozbudowę zabezpieczeń logicznych sieci oraz doposażenie serwerowni,
  • zakup stacji roboczych wraz z niezbędnymi licencjami oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych,
  • zakup systemu informatycznego do komunikacji z mieszkańcem w ramach rozwoju elektronicznych usług publicznych,
  • szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 Wysokość przyznanego grantu: 396 300 PLN

 Miejsce realizacji: Urząd Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia

 

Facebook