E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminie Jeleśnia

 

W dniu 5 lipca 2016 r. Gmina Jeleśnia podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Śląskim dla projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie dla działania Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Gminie Jeleśnia łącznie 28 rodzajów e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców, w tym 8 e-usług na 4 i 5 poziomie dojrzałości, jak również 20 usług na niższych poziomach dojrzałości technologicznej. Efektem projektu będzie poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców (28 nowych e-uslug) oraz skrócenie czasu ich realizacji. Wartość projektu wynosi 1.142.522,90 zł, w tym dofinansowanie 937 799,95 zł.

 Wśród korzyści i celów związanych z realizacją projektu wymienić należy:

-        Poprawę jakości usług publicznych.

-        Poprawę dostępności usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców.

-        Skrócenie czasu realizacji usług publicznych poprzez wdrożenie e-usług.

-        Skrócenie czasu oczekiwania interesantów na załatwienie sprawy.

Wdrożenie cyfrowych usług publicznych wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wzrost świadomości mieszkańców i przedsiębiorców oraz ich kompetencji cyfrowych.

 

Facebook