STRATEGIA ROZWOJU GMINY JELEŚNIA DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JELEŚNIA DO ROKU 2030

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji oraz planowane źródła finansowania

I.

Inwestycje w obszarze infrastruktury komunikacyjnej

1.

Remont / przebudowa / korekta parametrów dróg lokalnych w poszczególnych sołectwach Gminy Jeleśnia

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

2.

Dokończenie procesu modernizacji przystanków, rozlokowanych na terenie Gminy, w stylu regionalnym stylu góralskim

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

3.

Wyposażenie przystanków, znajdujących się na terenie Gminy w elementy systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (wyświetlacze, możliwość pobrania informacji online o kursach)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

4.

Budowa parkingu centrum przesiadkowego typu park & ride w Sopotni Wielkiej

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

5.

Zwiększenie bezpieczeństwa zapewnianego przez istniejące przejścia dla pieszych - oświetlenie, korzystniejsze oznakowanie, budowa azylów dla pieszych, wysp separujących ruch

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

6.

Budowa chodników wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg na terenie gminy w celu zwiększenia zarówno bezpieczeństwa, jak i komfortu poruszania się

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

II.

Inwestycje w obszarze infrastruktury okołoturystycznej / aktywnych form turystyki

7.

Prace remontowe w obrębie istniejącej sieci ścieżek rowerowych

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

8.

Połączenie lokalnej sieci ścieżek rowerowych z siecią ścieżek słowackich

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

9.

Skomunikowanie gminy ciągiem ścieżek pieszo- rowerowych, w tym połączenie Jeleśni dolnej z Jeleśnią Górną (utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

10.

Budowa wieży widokowej w Korbielowie - nowego obiektu infrastruktury okołoturystycznej

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

11.

Budowa nowych, rozbudowa / modernizacja istniejących obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki w obrębie masywu Pilska

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

12.

Rozbudowa skateparku w Jeleśni (dodatkowe obiekty, urządzenia, wyposażenie, oświetlenie, etc.)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

13.

Zagospodarowanie obiektów dawnego przejścia granicznego w Korbielowie na Centrum Obsługi Turystów

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

14.

Budowa plaży / strefy odpoczynku w Jeleśni, na terenie należącym do Gminy

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

15.

Podwyższenie standardu i zwiększenie funkcjonalności boiska do piłki nożnej w Korbielowie (w tym zakup wyposażenia, oświetlenie, zapewnienie lepszego dojazdu oraz możliwości parkowania pojazdów)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

16.

Budowa kortu tenisowego obok Szkoły Podstawowej w Korbielowie

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

17.

Przebudowa rynku w Jeleśni, celem uzyskania atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów obszaru

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

18.

Zagospodarowanie terenu wokół wodospadu w Sopotni Wielkiej z myślą o bezpieczeństwie oraz wypoczynku turystów

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

19.

Podwyższenie walorów i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Korbielowie - plaża, atrakcje wodne, plac przy wodospadzie

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

20.

Zapewnienie dostępu do zabytkowych obiektów militarnych z terenu gminy szlakiem pieszo - rowerowym

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

21.

Efektywna promocja istniejących na terenie gminy tras biegowych i ścieżek rowerowych - tradycyjne mapy, aplikacje na smartfony, film promocyjny, inne materiały promocyjne

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

22.

Tworzenie na terenie gminy nowych tras: biegowych, narciarskich, trasy kuligowej , a także związanej z trasami infrastruktury - wyciągów krzesełkowych, narciarskich, całorocznych torów saneczkowych

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

23.

Realizacja prac w obrębie istniejących szlaków turystycznych na terenie gminy (szlak na Pilsko, Rysiankę, Halę Lipowską, Babią Górę) - oznakowanie, promocja, parkingi, miejsca wypoczynku turystów, miejsca widokowe), z uwzględnieniem infrastruktury zapewniającej uporządkowanie ruchu turystycznego w miejscach docelowych szlaków (np. szczyt Pilska)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

24.

Budowa miejsc odpoczynku dla turystów, rozlokowanych przy głównych ścieżkach rowerowych, szlakach turystycznych, przebiegających przez teren Gminy

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

25.

Utworzenie oraz promocja i dystrybucja gminnej aplikacji, obejmującej wszystkie atrakcje turystyczne z terenu Gminy, infrastrukturę noclegową, gastronomiczną, usługową i pozostałą okołoturystyczną

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

26.

Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych i leczniczych w Korbielowie, celem ewentualnego ich wykorzystania w calach związanych z obsługą ruchu turystycznego

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

III.

Inwestycje w obszarze ochrony środowiska

27.

Realizacja programu termomodernizacji gospodarstw domowych z terenu gminy pod kątem likwidacji przestarzałych palenisk, instalacji nowych, ekologicznych źródeł ciepła (w tym OZE) oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

28.

Budowa nowych odcinków gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie całej gminy

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

29.

Remont infrastruktury wodociągowej istniejącej na terenie Gminy, przede wszystkim sieci wodociągowej na terenie Sopotni Wielkiej i Sopotni Małej na terenie całej gminy

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

30.

Przebudowa / modernizacja / optymalizacja funkcjonowania stacji uzdatniania wody na terenie Gminy - przede wszystkim stacji Sopotnia Wielka oraz stacji Gaika

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

31.

Promocja odnawialnych źródeł energii jako alternatywy dla archaicznych form energetycznego zaopatrywania obiektów (przede wszystkim gospodarstw domowych)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

32.

Rozbudowa istniejącego w Jeleśni Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zadaszenie części placu, budowa nowych boksów do gospodarki odpadami)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

33.

Wyposażenie Punktu SelektywnejZbiórki Odpadów Komunalnych w Jeleśni w sprzęt i urządzenia niezbędne do efektywnej gospodarki odpadami (ładowarka teleskopowa, kontenery do gospodarki odpadami)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

34.

Wdrożenie efektywnego systemu zbiórki odpadów komunalnych z istniejących na terenie gminy terenów charakteryzujących się zabudową rozproszoną / rozlokowaną na terenach trudno dostępnych

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

35.

Zakup pojazdów do transportu odpadów komunalnych, przystosowanych do eksploatacji na obszarze Gminy

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

36.

Smart village IDSC na terenie Sopotni Wielkiej - wykorzystanie technologii i innowacji do poprawy warunków życia na wsi, w ramach zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich

IV.

Inwestycje w obszarze infrastruktury społecznej

37.

Budowa żłobka lub remont / adaptacja istniejącego obiektu pod potrzeby z tego zakresu

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

38.

Budowa domu opieki nad osobami zależnymi / adaptacja bądź zagospodarowania istniejącego obiektu pod potrzeby z tego zakresu

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

39.

Budowa boiska do siatkówki i koszykówki w Jeleśni, budowa nowego obiektu sportowego - boiska ze sztuczną nawierzchnią

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

40.

Budowa nowego obiektu / adaptacja jednego z obiektów istniejących na terenie gminy z myślą o jego zagospodarowaniu jako gminnego zasobu mieszkań komunalnych dla mieszkańców, będących w szczególnie trudnej sytuacji

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

41.

Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia w obrębie istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

42.

Rozwój działalności gminnej siłowni w Korbielowie, w tym powiększenie, wyposażenie w dodatkowy sprzęt / urządzenia, a także prowadzenie działań „miękkich”, włączających mieszkańców w szeroko pojętą aktywność fizyczną

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

43.

Eliminacja barier architektonicznych w istniejących obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy (zapewnienie równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

44.

Rozwój usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy w formie elektronicznej (rozszerzenie zakresu, podwyższenie stopnia dojrzałości, rozszerzenie dostępu z punktu widzenia mieszkańców i przedsiębiorców)

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

45.

Remont / modernizacja / przebudowa / rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Sopotni Wielkiej

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

46.

Remont / modernizacja / przebudowa/ rozbudowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, wraz z wyposażeniem w sprzęt niezbędny do działalności i prowadzenia imprez oraz elementy wyposażenia (oświetlenie, nagłośnienie, mobilna scena)

W perspektywie do 2030 roku, finansowaniez udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

47.

Remont konserwatorski oraz adaptacja na cele działalności kulturalnej budynku dawnej organistówki przy kościele w Jeleśni

W perspektywie do 2030 roku, finansowanie z udziałem środków zewnętrznych oraz środków własnych Gminy

 

 

 

 


Załączniki:


Facebook